UŽUKALNIO SODYBOS VIDAUS TAISYKLĖS

 1. Patalpų sodyboje užsakymas

 

 • 1.1. Svečias, norėdamas išsinuomoti patalpas Užukalnio sodyboje, pateikia rezervacijos prašymą svetainėje www.uzukalnis.lt. Pateikus rezervacijos prašymą, rezervacijos prašyme nurodytu elektroniniu paštu atsiunčiami duomenys apie rezervacijos mokestį (rezervacijos mokesčio gavėjo duomenys, apskaičiuotas rezervacijos mokestis).
 •  
 • 1.2. Rezervacijos mokestis privalo būti sumokėtas per parą nuo rezervacijos mokesčio gavimo. Tuo atveju, jei rezervacijos mokestis nėra sumokamas, laikoma, jog rezervacijos prašymas yra atšauktas.
 •  
 • 1.3. Sodybos šeimininkas, gavęs rezervacijos prašymą, turi teisę susisiekti su Svečiu rezervacijos prašyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu ir užduoti klausimus, susijusius su patalpų Užukalnio sodyboje nuoma.
 •  
 • 1.4. Sodybos šeimininkas turi teisę per 2 (dvi) paras nuo rezervacijos prašymo gavimo arba rezervacijos prašymą patvirtinti arba atmesti, nepateikdamas rezervacijos prašymo atmetimo motyvų. Tuo atveju, jeigu rezervacijos prašymas atmetamas, sodybos šeimininkas iš karto atlieka sumokėto rezervacijos mokesčio grąžinimo mokėjimą.
 •  
 • 1.5. Svečias taip pat gali rezervuoti patalpas Užukalnio sodyboje paskambinęs telefonu ar kreipęsis elektroniniu paštu, nurodytais Užukalnio sodybos interneto svetainėje www.uzukalnis.lt.

 

 

 1. Atvykimo / išvykimo laikas

 

 • 2.2. Svečiai į Užukalnio sodybą gali atvykti pirmąją nuomos dieną, numatytą rezervacijoje, nuo 15 valandos.
 •  
 • 2.3. Svečiai Užukalnio sodyboje išnuomotas patalpas privalo palikti ne vėliau kaip paskutinės nuomos dienos, numatytos rezervacijoje, 11 valandos.
 •  
 • 2.4. Esant galimybei ir iš anksto sutarus su Užukalnio sodybos šeimininku, galimas specialus susitarimas dėl išvykimo ir atvykimo laiko.
 
 
 1. Išnuomojamos patalpos
  •  
  • 3.1. Svečiai gali naudotis išsinuomotomis Užukalnio sodybos patalpomis, ir išsinuomotose patalpose ten esančiomis materialinėmis vertybėmis.
  •  
  • 3.2. Svečiai gali naudotis Užukalnio sodybos teritorijoje esančiais laužaviete, malkomis, šašlykine, iešmais, lauko baldais, tinklinio aikštele, krepšinio lanku, tvenkiniu.
  •  
  • 3.3. Svečiams suteikiama galimybė naudotis karštu kubilu ir (arba) malkine pirtimi už papildomą mokestį.
 
 
 1. Nuomos mokestis
  •  
  • 4.1. Pateikęs rezervacijos prašymą, Svečias turi sumokėti rezervacijos formoje nurodyto dydžio avansinį mokestį (rezervacijos mokestį).
  •  
  • 4.2. Svečias įsipareigoja atvykęs į Užukalnio sodybą, sumokėti pilną nuomos kainą. Svečiui neišbuvus pilno nuomos laiko, mokestis  negrąžinamas.
  •  
  • 4.3. Svečiui atlikus rezervaciją bei avansinį mokestį, tačiau neatvykus viešnagei avansinis mokestis nėra gražinamas.
 
 
 1. Sodybos svečių pareigos. Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės
  •  
  • 5.1. Sodybos svečiai įsipareigoja:
   •  
   • 5.1.1. Susipažinti ir laikytis priešgaisrinių, saugaus elgesio ir vidaus taisyklių. Nepalikti vaikų be suaugusiųjų priežiūros;
   •  
   • 5.1.2. Taupiai naudoti vandenį ir elektrą;
   •  
   • 5.1.3. Savo elgesiu nesudaryti nepatogumų kitiems sodybos svečiams;
   •  
   • 5.1.4. Asmeninius daiktus laikyti tik savo išnuomotose patalpose arba automobilyje (už asmeninių daiktų saugumą šeimininkai neatsako);
   •  
   • 5.1.5. Dalyvauti priduodant nuomojamas patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkams;
   •  
   • 5.1.6. Prieš išvykstant iš sodybos, išsinešti savo šiukšles į konteinerį, priduoti naudotas patalpas aptvarkytas;
   •  
   • 5.1.7. Tvarkingai naudotis elektros prietaisais. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų;
   •  
   • 5.1.8. Rūkyti tik lauke, tam skirtose vietose ir užgesintas nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;
   •  
   • 5.1.9. Ugnies židinius kūrenti gavus šeimininkų leidimą ir išklausius instruktažą;
   •  
   • 5.1.10. Malkas dėti tik tam skirtose vietose saugiu atstumu, toliau nuo atviros ugnies;
   •  
   • 5.1.11. Miške nesukelti bet kokio pobūdžio ugnies;
   •  
   • 5.1.12. Sodybos teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;
   •  
   • 5.1.13. Inventorių naudoti tik pagal paskirtį;
   •  
  • 5.2. Sutikdami su šiomis Užukalnio sodybos vidaus taisyklėmis svečias patvirtina, jog jam yra žinoma ir suprantama, jog Užukalnio sodyboje yra draudžiama:
   •  
   • 5.2.1. Rūkyti patalpose;
   •  
   • 5.2.2. Šiukšlinti sodybos teritorijoje (mėtyti lauke nuorūkas, tarą, maisto atliekas);
   •  
   • 5.2.3. Be suderinimo su šeimininkais kūrenti viduje židinius, deginti žvakes,  naudoti prietaisus išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas;
   •  
   • 5.2.4. Pernešti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių, be atskiro sodybos šeimininkų sutikimo;
   •  
   • 5.2.5. Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses, kėdes, stalus ir kitą patalpų inventorių;
   •  
   • 5.2.6. Deginti plastikines bei chemines medžiagas židiniuose, laužavietėse, šašlykinėse ir kitose tam neskirtose vietose;
   •  
  • 5.3. Kiekvienas svečias individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir jo šviežumą;
  •  
  • 5.4. Svečiui susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl pačių kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, sodybos šeimininkai – neatsako.
  •  
  • 5.5. Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, kieme, pirtyje, kubile, maudantis tvenkinyje ir kitose vietose – atsakingi patys svečiai ir už vaikus.
  •  
  • 5.6. Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykus dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias.

 

 1. Sodybos svečių atsakomybė
  •  
  • 6.1. Svečias visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Už padarytą materialinę žalą Svečias atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  •  
  • 6.2. Jei nuostolių padaro svečių nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tų vaikų tėvai arba globėjai.
  •  
  • 6.3. Už visus padarytus nuostolius finansiškai atsakingas pagrindinis klientas (Svečias), išnuomojęs patalpas Užukalnio sodyboje.
  •  
  • 6.4. Svečiui ar su juo atvykusiems asmenims padarius sodybos šeimininkui žalos, Svečias privalo apie tai nedelsdamas pranešti sodybos šeimininkams, kurie įvertina padarytą žalą ir nurodo atlygintinos žalos dydį.
  •  
  • 6.5. Svečias privalo atlyginti sodybos šeimininkui padarytą žalą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną.
  •  
  • 6.6. Svečiui nesutinkant su sodybos šeimininkų žalos įvertinimu, Svečias turi teisę žalą atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nupirkdamas ir sodybos šeimininkui neatlygintinai pristatydamas naują, sugadintam daiktui tapatų daiktą arba, sodybos šeimininkui sutikus, sugadintam daiktui lygiavertį daiktą. Tokiu atveju Svečias taip pat privalo atlyginti nupirkto daikto pristatymo, montavimo, įdiegimo ir pan. išlaidas, jei jos būtinos sodybos šeimininko patirtai žalai visiškai atlyginti.
  •  
  • 6.7. Jei Svečias ar su juo atvykę asmenys nesilaiko šių nustatytų sodybos vidaus tvarkos taisyklių nuostatų, sodybos šeimininkas turi teisę pareikalauti, kad Svečias ir su juo atvykę asmenys jų laikytųsi. Svečiui ar su juo atvykusiems asmenims nepaklusus tokiam reikalavimui, sodybos šeimininkas turi teisę pareikalauti, kad Svečias ir su juo atvykę asmenys nedelsiant paliktų sodybą.
© Užukalnio sodyba